Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Můžete se na nás obrátit, potřebujete-li právní pomoc v oblastech:


OBČANSKÉHO PRÁVA

 • při prodeji či koupi nemovitosti - sepíšeme a ověříme pro Vás kupní smlouvu včetně případného zřízení zástavního práva, zajistíme úschovu peněz po dobu řízení na katastrálním úřadě, sepíšeme návrh na katastr;
 • při darování nemovitosti - sepíšeme a ověříme pro Vás darovací smlouvu včetně případného zřízení věcného břemene (služebnosti), sepíšeme návrh na katastr;
 • rozhodnete se půjčit peníze - sepíšeme pro Vás smlouvu o zápůjčce se zajištěním vrácení peněz;
 • při vymáhání majetkové či nemajetkové újmy;
 • když dlužník nezaplatí - pomůžeme s vymáháním pohledávek;
 • je proti Vám protiprávně vedena exekuce - pomůžeme Vám s jejím zastavením;
 • nevíte si rady s exekučním řízením v pozici povinného nebo manžel/ky povinného;
 • v důsledku více dluhů jste se ocitli v úpadku - sestavíme a podáme k insolvenčnímu soudu návrh na oddlužení (osobní bankrot) a poučíme Vás o insolvenčním řízení;
 • chcete uplatnit svoji pohledávku proti dlužníku - sepíšeme a podáme přihlášku Vaší pohledávky a zastoupíme Vás v insolvenčním nebo exekučním řízení;

RODINNÉHO PRÁVA

 • potřebujete sepsat dohodu o vypořádání společného jmění manželů;
 • řešíte soudní úpravu rodičovské odpovědnosti - zastoupíme Vás v soudním řízení;
 • při rozvodu manželství - zastoupíme Vás v jednání s manželem, sepíšeme návrhy na rozvod manželství a zastoupíme Vás v soudním řízení;
 • vedete spor o vypořádání společného jmění manželů - zastoupíme Vás v soudním řízení;
 • chcete určit či popřít otcovství - podáme návrh a zastoupíme Vás v soudním řízení;

PRACOVNÍHO PRÁVA

 • v souvislosti s pracovním poměrem - sepíšeme nebo prověříme pracovní smlouvy, konkurenční doložky, pomůžeme když Vám s vymáháním nevyplacené mzdy či platu, náhrady újmy;

SPRÁVNÍHO PRÁVA

 • řešíte přestupek či jiný správní delikt - zastoupíme Vás v jednání s příslušnými správními úřady, podáme odvolání;
 • chcete se bránit proti nesprávnému či nezákonnému rozhodnutí správního orgánu - podáme odvolání, žalobu ve správní soudnictví nebo kasační stížnost;
 • při vymáhání náhrady újmy způsobené Vám orgány veřejné moci včetně soudu a soudního exekutora;

... a v celé řadě dalších případů.

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 6675539319/0800