Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Všeobecně se odměna za poskytování právních služeb advokátem řídí zákonem o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

calculator.jpg

Odměna za poskytnuté právní služby je určována zásadně smluvně a lze ji stanovit hodinově, úkonově, paušálně, fixní částkou či podílově. V případech, kdy odměnu nelze určit smluvně, se řídí její výše advokátním tarifem.

Výše smluvní odměny závisí na obtížnosti případu a rozsahu poskytovaných právních služeb a je sjednávána individuálně, s ohledem na finanční možnosti klienta.

Celkové náklady za poskytnutou právní službu se sestávají z odměny a náhrady účelně vynaložených hotových výdajů, cestovného a ztráty času advokátky určených dle advokátního tarifu.

O předpokládaném rozsahu práce a celkových nákladech, které bude nutné vynaložit na vyřešení věci, informujeme klienta před převzetím případu.

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČ: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 6675539319/0800